Reklamační řád

 1. Obecná ustanovení
  Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
  V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce PPL. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy PPL. Reklamační formulář naleznete na http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace
  Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

 2. Vymezení základních pojmů
  "Prodávajícím" se rozumí společnost ALLSPORTS a.s., se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1996/12a, 664 34.
  "Zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě Oficiální fanshop HC Energie Karlovy Vary, provozovaného prodávajícím.
  "Záruční list" je listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti.
  "Reklamací" je oznámení zjištěné vady učiněné kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem kvarena@allsports.cz telefonicky 720 955 921, či jinou vhodnou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady a jejích projevů.

 3. Rozsah záruky
  Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
  • pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
  • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím,
  • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích,
  • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze,
  • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil,
  • poškozením zboží působením živlů.

 4. Záruční doba
  Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
  Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
  Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
  Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

 5. Nároky ze záruky
  Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
  Kupující má zejména:
  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou,
  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

 6. Potvrzení převzetí zboží kupujícím
  Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce (kontakt viz Čl. 7, odst. 1).

 7. Způsob reklamace a jejího vyřízení
  Reklamace vyřizuje Fanshop HC Energie Karlovy Vary, Západní 73, 360 01 , tel.: 720 955 921, e-mail: kvarena@allsports.cz .
  V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce PPL. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy PPL. Reklamační formulář naleznete na http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace
  Podmínkou řádné reklamace je předložení dokladu o koupi reklamovaného zboží. Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.
  O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.

 8. Závěrečná ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 30.8.2021