Zpracování osobních údajů společností ALL SPORTS a.s.

1.      Správce

Je nutné, abyste byli společností ALL SPORTS a.s., IČ: 267 70 164, se sídlem Blanenská 1996/12a, 664 34 Kuřim (dále jen „správce“) informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být udělen Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a abyste případně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případy, kdy je Váš souhlas podle právních předpisů vyžadován.

Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: 

Ing. Vít Válka
email: 
valka@allsports.cz
tel: 723 976 974

2.      Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

3.      Co je zpracování?

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

4.      Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

4.1      Informace o zpracování osobních údajů.

Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.

Vaše osobní údaje budou využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností, archivačních a případně i jiných.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněných zájmů, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě nebo přímého marketingu.

 Přímý marketing tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zakoupeného zboží a služeb společnosti ALL SPORTS a.s., hodnocení kvality produktů a hodnocení množství Vašich odběrů produktů, služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu. Ze zasílání obchodních novinek se můžete kdykoliv ohlásit buďto odhlašovacím tlačítkem přímo v jejich obsahu a nebo na e-mailové adrese valka@allsports.cz.  

4.2     Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem

    • evidence a registrace zákaznického klubu v souvislosti s výrobou, distribucí a používáním zákaznických slevových karet vydaných správcem a jejich uplatňováním při nákupu zboží od správce;
    • evidence nákupů zboží mé osobě v prodejnách, resp. tržeb

 4.3    Komu mohou být osobní údaje předány?

Pokud níže zaškrtnete políčko „Souhlasím s předáním svých osobních údajů“, souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje vyjmenované v čl. II. výše správce sdílel a předal zpracovatelům osobních údajů, jejichž předmětem činnosti je zpracování a analýza osobních údajů, a to za účelem analýzy obchodní činnosti správce.

5.  Vaše práva.

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám, máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo znát veškeré zásady ochrany osobních údajů správce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. V těchto zásadách jsou blíže popsána Vaše práva při zpracování osobních údajů správcem a postup při jejich uplatňování.

6.   Povinnosti správce.

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

7.     Trvání souhlasu.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu neurčitou, přičemž po ukončení našeho smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, dluhy, apod.).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.8.2021.